камеры

Діяльність селищної ради
Регламент
Положення про постійні комісії
План роботи
Проекти рішень селищної ради
Порядки денні засідань
Результати поіменного голосування
Рішення селищної ради
Протоколи сесій
Інформація про роботу постійних комісій
Оперативний план роботи
Графік виїзного особистого прийому громадян
Діяльність виконавчого комітету селищної ради
Регламент
План роботи
Рішення виконавчого комітету
Структура та чисельність апарату
Нормативні документи
Розпорядження селищного голови
Звіти селищного голови
Звернення громадян
Графік прийому громадян
Інформація про розгляд звернень громадян
Графік проведення "Дня депутата"
Державні закупівлі
Нормативно-правова база
Річні плани закупівель
Інформація щодо закупівель
Бюджет
2020 рік
2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
Місцеві програми
Селищні програми соціально-економічного розвитку
Звіти про виконання селищних програм
Паспорти бюджетних програм
Звіти про виконання бюджетних програм
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Порядок запиту інформації
Порядок оскарження
Звіти щодо задоволення запитів на інформацію
Адміністративні послуги
Реєстр адміністративних послуг
Стандарти адміністративних послуг
Комунальні підприємства та установи
Комунальне підприємство «Благоустрій»
Контакти комунального підприємства «Благоустрій»
Цілі діяльності комунального підприємства
Квартальна фінансова звітність
Річна фінансова звітність
Аудиторські висновки
Статут
Біографічна довідка керівника
Річні звіти керівника
Структура і розмір винагороди керівника
Рішення селищної ради та виконавчого комітету
Фактори ризику
Відомості про договори
Операції та зобов'язання підприємства
Підприємництво та регуляторна політика
Плани діяльності
Проекти
Аналізи
Звіти
Перелік діючих регуляторних актів
Громадські слухання
Інформація від територіального органу Державної фіскальної служби
Вакансії
Оголошення
Запобігання проявам корупції
Нормативно-правові акти з питань запобігання протидії корупції
Методичні рекомендації з питань запобігання і протидії корупції
Номери телефонів довіри правоохоронних органів
Очищення влади
Нормативна база
Відомості про стан проходження перевірки
Місцеві вибори 2018 року
Матеріали селищної виборчої комісії
Постанови селищної виборчої комісії
Декларації кандидатів на посаду селищного голови
Декларації кандидатів в депутати селищної ради
Перейменування селища та вулиць
Декларації посадових осіб
Місцеві вибори 2019 року
Матеріали селищної виборчої комісії
Постанови селищної виборчої комісії
Декларації кандидатів на посаду селищного голови
Декларації кандидатів в депутати селищної ради
Інвестиційний атлас надрокористувача
Генеральні плани

Корисні посилання

01

02

03

08

09

05

06

logo

banerBPD 170x100

Баннер

Детальніше...

УКРАЇНА

БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Більмацького району Запорізької області

Друга сесія сьомого скликання

РIШЕННЯ

 

 

20.08.2019                                                           смт. Більмак                                                     № 2

 

Про положення про постійні комісії

Більмацької селищної ради Більмацького

району Запорізької області

 

1. Затвердити Положення про постійні комісії Більмацької селищної ради Більмацького району Запорізької області (додається ).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Куйбишевської селищної ради від 02.12.2015 № 2 «Про положення про постійні комісії Куйбишевської селищної ради сьомого скликання».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову Ковальчука Б.П.

 

Більмацький селищний голова                                             Б.П. Ковальчук


Затверджено

Рішення селищної ради

від 20.08.2019 № 2

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Більмацької селищної ради Більмацького району Запорізької області

 

1. Загальні положення.

1.1 Постійні комісії селищної ради є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради, її виконавчого комітету.

1.2. Постійні комісії селищної ради обираються селищною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Протягом терміну своїх повноважень селищна рада може утворити нові постійні комісії, внести зміни до складу комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

1.3. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради. До складу постійних комісій селищної ради не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради.

1.4. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.5. Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

1.6. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.7. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень ради, селищного голови або секретаря ради.

1.8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

1.9. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради та інших рад, виконавчим комітетом ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.10. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.11. Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.12. На першому засіданні комісії за поданням голови обираються заступник голови комісії та секретар комісії простою більшістю голосів від загального складу комісії.

1.13. Перелік, функціональна спрямованість, порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом ради, цим Положенням з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики.

2. Голова постійної комісії

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу:

- скликає і веде засідання комісії;

- визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії;

- дає доручення членам комісії;

- аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії;

- забезпечує організаційну підготовку засідань комісії;

- відповідає за підготовку довідок, звітів, інформації з питань роботи комісії;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

- підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії;

2.2. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

 

3. Повноваження та організація роботи постійних комісій

3.1. Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради.

3.2. Постійна комісія за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

3.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.6. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.7. Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готує висновки з цих питань.

3.8. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів, представників виконавчого комітету ради.

3.9. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.10. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії селищної ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

4. Повноваження постійної комісії з питань депутатської етики, гуманітарних та соціально-культурних питань

4.1. Постійна комісія з питань депутатської етики, гуманітарних та соціально-культурних питань за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації з питань:

- пов’язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, заслуховуванням радою питань про роботу депутатів у раді, виконання ними рішень ради та її органів, здійснює контроль за виконанням Регламенту та рішень селищної ради;

- щодо дострокового припинення повноважень депутата селищної ради у порядку, встановленому законом.;

- надання допомоги та інших видів соціальних гарантій мешканцям громади за рахунок коштів місцевого бюджету або інших коштів;

- сприяння створенню необхідних умов для діяльності загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

- створення умов для розвитку сфери охорони здоров’я, культури, забезпеченню охорони пам’яток історії та культури, збереженню та використанню культурного надбання;

- створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

- щодо зміцнення законності та правопорядку, питання координації дій з районною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

- реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

- питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших пільгових визначених категорій громадян

- інші питання, що виносяться на розгляд ради.

4.2. Комісія попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади, цільових програм, а також звіти про їх виконання. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.

4.3. Комісія здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку.

4.4. Комісія координує співпрацю засобів масової інформації з селищною радою, виконавчим комітетом, підприємствами і установами, громадськими організаціями та релігійними конфесіями.

4.5. Комісія здійснює контроль за дотриманням селищним головою, секретарем ради, депутатами ради вимог законодавства у сфері запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, надає зазначеним особам консультації та роз`яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою.

 

5. Повноваження постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально- економічного розвитку

5.1. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації з питань:

-затвердження місцевого бюджету та програм соціально-економічного розвитку;

- встановлення місцевих податків і зборів та надання пільг по їх сплаті,

- утворення цільових фондів;

- затвердження звітів про виконання селищного бюджету та програм соціально- економічного розвитку;

5.2. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.

5.3. Здійснює контроль за виконанням бюджету, розробляє план заходів по наповненню доходної частини селищного бюджету, контролює надходження і видатки бюджету розвитку та резервного фонду за його наявності.

5.4. Бере участь в проведенні експертизи програм, пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради.

5.5. Попередньо розглядає встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності.

 

6. Повноваження постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та комунальної власності

6.1. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та комунальної власності за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації з питань:

-затвердження місцевого бюджету та програм соціально-економічного розвитку;

- розвитку житлово-комунального господарства, комунальної власності та організації благоустрою населених пунктів;

- реорганізації або ліквідації навчальних закладів комунальної форми власності;

- створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, ефективного управління комунальним майном;

- порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- передачі або продажу підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до комунальної власності;

- виконання програм соціально-економічного розвитку та селищного бюджету;

- про хід та результати відчуження комунального майна;

- щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

- сприяння виконавчому комітету селищної ради в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

- поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

- забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

6.2. Комісія сприяє здійсненню контролю за станом благоустрою території, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, додержанням чистоти і порядку в громадських місцях, створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

6.3. Комісія попередньо розглядає селищну програму приватизації, а також перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, доцільність, порядок та умови приватизації об’єктів права комунальної власності.

6.4. Комісія заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності, розглядає питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

7. Повноваження постійної комісії з питань містобудування, агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони природи

7.1. Постійна комісія з питань містобудування, агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони природи за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації з питань:

- регулювання земельних відносин;

- надання дозволів на спеціальне використання земельних ресурсів територіальної громади;

- здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства;

- розгляду пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

- попереднього розгляду проектів місцевих програм охорони довкілля, здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;

- розроблення та затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

- затвердження програм соціально-економічного розвитку, селищного бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;

- підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, надання пільг, розмірів плати за користування природними ресурсами;

- організації охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;

7.2. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.

 

8. Повноваження постійної комісії з питань промисловості, підприємницької діяльності та регуляторної політики

8.1. Постійна комісія з питань промисловості, підприємницької діяльності та регуляторної політики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації з питань:

- затвердження програм соціально-економічного, селищного бюджету;

- затвердження звітів про виконання місцевих програм і бюджету;

- господарської діяльності підприємств та економічної стабілізації промисловості;

- транспортного обслуговування, розвитку всіх видів зв’язку;

- залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;

- сприяння виконавчому комітету селищної ради в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності.

8.2. Комісія розглядає питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

8.3. Комісія сприяє розвитку підприємницької діяльності, удосконаленню та спрощенню процедур отримання дозвільних документів суб’єктами підприємницької діяльності, забезпеченню їх необхідною інформацією щодо здійснення підприємницької діяльності.

8.4. Комісія попередньо розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

8.5. Комісія виконує повноваження відповідальної комісії у здійсненні селищною радою державної регуляторної політики.

9. Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом

9.1. Рекомендації постійної комісії подаються селищному голові в письмовій формі з обов’язковою реєстрацією.

9.2. Виконавчий комітет та посадові особи апарату селищної ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

9.3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії вона має право повторно винести рекомендації на розгляд.

9.4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд ради проект рішення з порушеного питання.

9.5. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

Секретар ради                                                                                          О.П. Тищенко